Điều khoản sử dụng

CyVy

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này 

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Da Cao Cấp CyVy duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

Website này có thể liên kết với các website khác cũng do BQT Da Cao Cấp CyCy điều hành hoặc Da Cao Cấp CyVy là thành viên (gọi chung là “Da Cao Cấp Site”). Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, khi truy cập vào các trang da cao cấp cyvy site, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng của các da cao cấp cyvy site đó. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản và điều kiện, hoặc thông báo nào chứa trong Điều Khoản và Điều Kiện này mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của các da cao cấp cyvy site, thì các điều khoản và điều kiện trong Da Cao Cấp site sẽ được ưu tiên áp dụng và điều chỉnh cho Da cao cấp cyvy site đó.

1. Giới hạn sử dụng tài nguyên trên Website

Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của Da Cao Cấp CyVy.

Nhãn hiệu “Da Cao Cấp CyVy ” và các nhãn hiệu con, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu Da cao cấp được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của Shop Da Cao Cấp. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong Website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

Không có nội dung nào trên Website Da Cao Cấp CyCy được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào một cách công khai hay ngầm định đối với quyền đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên Website này khi chưa có sự cho phép trước của Da cao cấp CyVy hoặc của bên thứ ba sở hữu các thương hiệu tương ứng của họ.

2. Các hành vi bị cấm khi sử dụng Website

Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

- Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin).
- Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác.
- Gây rối loạn trật tự công cộng.
- Các hành vi tội ác.
- Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó.
- Sử dụng Website này vì mục đích thương mại.
- Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác.
- Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác.
- Các hành vi mà Da Cao Cấp CyVy và các công ty thành viên cho là không phù hợp.
- Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

3. Đề xuất và cung cấp ý tưởng

Da Cao cấp CyVy có chính sách không chấp nhận từ bên thứ ba nào bất kỳ đề xuất gì về cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các ý tưởng cải tiến và chế tạo sản phẩm mới, các công nghệ, các thiết kế, xử lý, phần mềm, khuyến mại, quảng cáo và các kế hoạch maketting để phòng tránh bất kỳ sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa các ý tưởng do bên thứ ba cung cấp và các ý tưởng của Da Cao Cấp CyVy. Vì vậy, bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kỹ thuật, phát minh, sáng kiến, gợi ý hoặc các tác phẩm khác có liên quan (gọi chung là “Ý tưởng”).

Trừ khi được Da Cao Cấp CyVy yêu cầu gửi, nếu bạn tự gửi Ý tưởng đến chúng tôi, thì những Ý tưởng đó sẽ được xử lý như thể bạn đã đồng ý với những điều khoản sau đây.

- Da Cao Cấp CyVy không có nghĩa vụ phải xử lý Ý tưởng như là một thông tin bí mật;
- Da Cao Cấp CyVy không có nghĩa vụ phải nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng Ý tưởng;

Nếu Da Cao Cấp CyVy thông qua và áp dụng Ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ Ý tưởng do bạn gửi, Da Cao Cấp CyVy sẽ có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Ý tưởng đó, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc theo các yêu cầu của Da Cao Cấp CyVy để trao quyền sở hữu trí tuệ cho Da Cao Cấp CyVy. Da Cao Cấp CyVy sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

4. Từ chối bảo đảm

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp “như nguyên trạng”. Trong giới hạn cho phép của pháp luật, Da Cao Cấp CyVy không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung sau (1) về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc sự không vi phạm của bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên Website này, (2) máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website.

Da Cao Cấp CyVy có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Da Cao Cấp CyVy và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website.

5. Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ trên Website này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Website không ngụ ý hoặc bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra với các đại điện được Da Cao Cấp CyVy ủy quyền để kiểm tra sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống.

6. Các website liên kết chứa trong Website

Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Việc bạn truy cập các trang liên kết hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Da Cao Cấp CyVy và Da Cao Cấp CyVy không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc các thay đổi, cập nhật đối với trang liên kết. Da Cao Cấp CyVy chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc Da Cao Cấp CyVy cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là Da Cao Cấp CyVy đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. Da Cao Cấp CyVy từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó.

7. Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên Website

Tùy từng thời điểm, Da Cao Cấp CyVy cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật của sản phẩm trên Website (“Tài liệu”). Bạn có thể sử dụng Tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân và cho mục đích mà sản phẩm và dịch vụ liên quan hướng đến. Tài liệu này được công bố trên Website có thể có các lỗi do in ấn. Các thông tin thay đổi định kỳ cũng sẽ được thêm vào, Da Cao Cấp CyVy chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên Website. Khi Da Cao Cấp CyVy cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có khác biệt so với các thông số kỹ thuật đã đăng tải, điều này có nghĩa là sản phẩm và dịch vụ có thể còn có các tài liệu riêng với sự khác biệt đôi chút. Vì vậy bạn được yêu cầu là vào bất kỳ lúc nào cũng nên xác định bạn có đang sử dụng tài liệu đúng phiên bản hay không.

Khi cung cấp các thông tin trên Website, một số nội dung trên Website này sẽ sẵn có để bạn tải về (“Nội dung có thể tải về”). Da Cao Cấp CyVy cấp cho bạn quyền không độc quyền, bị giới hạn, không thể trao đổi, không tính phí để tải các Nội dung có thể tải về máy tính của bạn, để phục vụ cho các mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không có quyền cấp phép lại, phân phối, chỉnh sửa, thay đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, giải mã, đảo ngược kỹ thuật (để lấy mã nguồn) dữ liệu khi không có sự đồng ý trước của Da Cao Cấp CyVy.

Da Cao Cấp CyVy không tuyên bố về sự tương thích của các thông tin chứa đựng trong các tài liệu được công bố trên Website cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu này được cung cấp “như nguyên trạng” mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Da Cao Cấp CyVy từ chối bảo đảm cho tài liệu một cách rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm và điều kiện về khả năng có thể bán được, sự phù hợp quy định của luật pháp, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó, việc có bản quyền hoặc không vi phạm pháp luật. Trong mọi trường hợp, Da Cao Cấp CyVy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gì, bao gồm cả thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, hậu quả kéo theo, hoặc các thiệt hại phát sinh bởi việc không thể sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, dù là do hành động theo hợp đồng, hành động do sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc có liên quan đến Tài liệu trên Website.

8. Rủi ro truyền dẫn thông tin

Da Cao Cấp CyVy không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ Website này sẽ được bạn nhận, hoặc được Da Cao Cấp CyVy nhận nếu email do bạn gửi. Da Cao Cấp CyVy cũng không đảm bảo về tính riêng tư và/hoặc sự an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

9. Thông Tin Đăng Nhập

Nếu Da Cao Cấp CyVy cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập cho người dùng (“Thông Tin Đăng Nhập”) để bạn có thể truy cập hoặc sử dụng Website hoặc một phần cụ thể trên Website này, bạn không nên tiết lộ những Thông Tin Đăng Nhập của bạn cho người khác biết. Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo các Thông Tin Đăng Nhập của bạn không bị để lộ cho người khác. Bạn cũng tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng Thông Tin Đăng Nhập, bao gồm tất cả các hoạt động được ủy quyền hoặc không được ủy quyền, hợp pháp hoặc không hợp pháp mà những hoạt động này sử dụng Thông Tin Đăng Nhập của bạn. Da Cao Cấp CyVy được quyền thực hiện theo các yêu cầu nhận được thông qua Thông Tin Đăng Nhập của bạn. Da Cao Cấp CyVy không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thay đổi về Thông Tin Đăng Nhập của bạn do một người khác dùng Thông Tin Đăng Nhập của bạn đăng nhập Website và thực hiện, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gì khác phát sinh do việc bạn đã không bảo vệ đầy đủ các Thông Tin Đăng Nhập của bạn. Vì vậy, nhằm mục đích bảo mật, bạn chỉ nên nhớ (mà không nên viết ra) các Thông Tin Đăng Nhập của bản thân mình.

10. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

(i) Cách thức thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập vào Website này, Website sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền của bạn. Thông tin cũng sẽ được tự động thu thập thông qua Cookie – đây là các tệp kích thước nhỏ được Website gửi đến và lưu trữ trong máy tính của bạn. Lần tiếp theo khi bạn truy cập Website, trình duyệt của bạn sẽ đọc tệp cookie và tự động gửi thông tin trở lại Website. Việc sử dụng cookie được dùng để nhận diện người dùng cũ và cho phép chúng tôi quan sát hành vi người dùng để nâng cấp Website, trừ khi bạn kích hoạt chức năng chặn cookie ở trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc chặn cookie sẽ không cho phép chúng tôi cung cấp cho các bạn một số các tiện ích và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Thông tin cá nhân cũng có thể được chính bạn cung cấp cho chúng tôi trong các trường hợp như sau:

- Bạn gửi cho chúng tôi một e-mail;
- Bạn điền các thông tin vào các mẫu đăng ký hoặc mẫu ý kiến phản hồi, hoặc mẫu yêu cầu được hỗ trợ;
- Khi bạn trả lời phiếu điều tra hoặc khảo sát;
- Khi bạn đăng ký để trở thành một thành viên trên cộng đồng mạng trực tuyến của chúng tôi, hoặc để tham gia vào các cuộc thi hay các chương trình khuyến mại của Da Cao Cấp CyVy;
- Hoặc bạn được yêu cầu cung cấp dưới hình thức khác trong quá trình sử dụng Website.

(ii) Mục đích thu thập thông tin và phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được sẽ giúp chúng tôi: (1) Hỗ trợ bạn khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của Da Cao Cấp CyVy ; (2) Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi; (3) Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website, bao gồm việc thực hiện các phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của người dùng Website để đo lường các mức độ yêu thích và sử dụng các phần khác nhau trên Website nhằm cải tiến website và sản phẩm (4) Thực hiện điều tra khi cần thiết, (5) Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Da Cao Cấp CyVy bằng cách gửi thông tin khuyến mại, tiếp thị hoặc thông tin về các chương trình truyền thông của Da Cao Cấp CyVy đến bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo bên nhận thông tin không thể lợi dụng thông tin để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra. Chúng tôi cũng đảm bảo họ sẽ bảo vệ thông tin khỏi những hành vi sử dụng trái phép. Chúng tôi cam kết không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ bên nào để thu lợi (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chính chúng tôi).

Khi bạn sử dụng Website này hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, xem như bạn đã đồng ý với cách thức và phạm vi sử dụng thông tin mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Da Cao Cấp CyVy cũng sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn luôn được bảo mật. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Cập nhật và Thay đổi thông tin: Bạn có thể thông báo với chúng tôi yêu cầu cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó bằng việc gửi e-mail cho chúng tôi hoặc gửi yêu cầu thông qua mẫu phản hồi ý kiến trên Website. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng trong phạm vi có thể để cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin theo yêu cầu của bạn trên hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng, có khả năng không thể hoàn toàn xóa bỏ thông tin của bạn mà không để lại dấu vết nào vì còn có bản dự phòng và sao lưu các hành động xóa bỏ.

Chúng tôi cũng có toàn quyền sửa chữa, thay đổi, hoặc cập nhật chính sách về thu thập và sử dụng thông tin này vào bất cứ lúc nào mà có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin cho chúng tôi, không sử dụng Website và hãy kích hoạt chức năng chặn an toàn trên trình duyệt của bạn.
 

Tin tức khác

Chính sách bảo mật

Website này được Da Cao Cấp CyVy quản lý. Mỗi khách hang khi truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền

Xem thêm  

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Quý khách mua hàng tại shop CyVy vui lòng chọn đúng sản phẩm, đúng mẫu mã mình ưng ý để tránh mất thời gian đổi hàng, để đổi hàng quý khách vui lòng xem kỹ nội dụng quy định sau.

Xem thêm  

Loại da làm thắt lưng được ưa chuộng!

Dây lưng bằng da là một trong các phụ kiện được các chàng ưa thích để làm nổi bật phong cách của mình. Một chiếc dây lưng da với kiểu dáng khác nhau sẽ đem đến hiệu quả thẩm mỹ khác nhau. Các chàng thường hướng tới loại phụ kiện này bởi dây lưng da thường đem lại ấn tượng về sức mạnh, nam tính và phong trần. Tuy nhiên không phải loại da nào cũng giống nhau về kiểu dáng, độ bền và nét đẹp. Dưới đây là các chất liệu da “sáng giá” được các chàng chọn lựa khi mua thắt lưng.

Xem thêm  

Chọn thắt lưng cho quý ông công sở

Những chiếc thắt lưng với chất liệu da thật thường được kết hợp với những bộ trang phục sang trọng, phù hợp cho các dịp lễ hay hội họp. Đối với phái mạnh dây thắt lưng là một trong những phụ kiện không thể thiếu trong bộ trang phục, vì thế để chọn được một chiếc thắt lưng tốt và hợp mốt với trang phục bạn đang mặc sẽ tạo cho chính bạn một vẻ đẹp thật sự nam tính và lịch lãm hơn. 

Xem thêm